ADMINISTRATION

    ADMINISTRATION


 

Gopal Krishna Rao Principal

Arlette Baretto
Documentation Assistant

Jovita Fernandes
Upper Division Clerk

Lourdes Afonso
Junior Steno

Vaishali Chavan
Upper Division Clerk

Sunita Kanekar

Riya Parvatkar

Rama Bagkar

Santosh Talavanekar

Josephine Pereira


 

Naresh Adpaikar

Imitiaz Shaikh

Sandesh Gomes

Soccoro Vaz

Vinod Naik

Hitendra Shirodkar

Vishal Khot

Joseph Fernandes

Timo Martin

Suvarna Naik

Kusum Gauns

Chandrika Karmlkar